“Dificultats en lectoescriptura: Detecció i intervenció”

CURS ONLINE 

Dates i horari de l’activitat
Curs de 40 hores.
Inici: Dijous 1 de setembre de 2016
Finalització: Divendres 7 d’octubre de 2016

Objectius:
– Entendre els aprenentatges de la descodificació lectora i l’escriptura-ortografia com a processos graduals.
– Descobrir recursos i adaptar idees per concretar les dificultats en els aprenentatges bàsics de la lectura i l’escriptura, i poder intervenir-hi.
– Entendre la comprensió lectora i l’expressió escrita des de la complexitat.
– Descobrir recursos i adaptar idees per poder ajudar els alumnes amb dificultats d’aprenentatge en els aprenentatges de la comprensió lectora i l’expressió escrita, i poder intervenir-hi, tant en grup com individualment.

 

Continguts de l’activitat
DESCODIFICACIÓ LECTORA
– Aprenentatge gradual de la lectura
. Consciència fonològica
. Correspondències entre grafies i sons
. Doble ruta
– Ruta sublèxica
– Ruta lèxica
. De la lectura de paraules a la lectura de textos
– Com podem ajudar a llegir millor?
. Observació
. Intervenció
– Reeducació-reforç dels aspectes prioritaris
– Lectura assistida (sintagmes, frases, paràgrafs o textos…)

ESCRIPTURA-ORTOGRAFIA
– Aprenentatge gradual de l’escriptura
. Ortografia natural (escriptura alfabètica) / ortografia arbitrària
. Correspondències entre sons i grafies
. Escriptura de mots, sintagmes i frases (amb separació de paraules)
. Regularitats i regles bàsiques -o sigui, útils
. Paraules molt habituals
– Com podem ajudar a escriure millor?
. Observació
. Intervenció
– Reeducació-reforç dels aspectes prioritaris

COMPRENSIÓ LECTORA
– Tipus de comprensió lectora
. Comprensió literal
. Comprensió inferencial
. Resum
. Comprensió subjectiva
– Tipus de textos
– Activació: Coneixements previs
– Autoregulació: Atenció i activitat mental
. Estratègies per observar i corregir allò incomprès
– Treball a classe
. Modelatge
. Procés individual
– Amb suport del mestre/a o d’algun company/a
– Amb adaptació del text, si cal
– Amb pautes escrites (i recordades)

EXPRESSIÓ ESCRITA
– Fases
. Planificació
– Generació d’idees
– Organització de les idees
. Redacció
. Revisió
– Coherència, contingut…
– Cohesió, puntuació, lèxic…
– Ortografia
– Activacó: Interessos, motivació
– Autoregulació: Atenció i activitat mental en les tres fases
– Treball a classe
. Modelatge
. Procés individual
– Amb suport del mestre/a o d’algun company/a
– Amb pautes escrites (i recordades)
DOCENT:
Andreu Lleopart i Costa , pedagog i mestre. Autor del llibre Aprenentatge gradual de la lectoescriptura. Eines per a l’ensenyament, la reeducació i el reforç (Lebón, Barcelona, 2013).Treballa amb alumnes amb dificultats d’aprenentatge, de manera individualitzada. També exerceix de formador de mestres en cursos de la Fundació Universitària Martí l’Humà i, així mateix, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Professionals als quals s’adreça l’activitat:
El curs va adreçat a psicòlegs educatius, psicopedagogs i altres professionals del món de l’educació infantil, primària i secundària, mestres d’educació especial així com als professionals que es dediquen a tasques de reeducació-reforç, d’educació pública, privada i concertada.

Nombre de places
El nombre de places oferides és de 30 persones.

Cost de la matrícula
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

1 Preinscripció: Feu click aquí

2 Pagament
Transferència Banc de Sabadell: ES23-0081-0323-4000-0131-2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com

www.psicocat.org